Inloggen
Zoeken

Het tweede en derde leerjaar


In de onderbouw leren kinderen eigenaar te worden van hun leerproces en succesvol studeergedrag te ontwikkelen. Dat vergt vertrouwen. Van de leerling in zichzelf, van de docent in de leerling en van de leerling in de docent. En natuurlijk van u als ouder. Betrokkenheid van ouders bevordert de kans op succes van leerlingen.

Dit kost ook tijd. Vandaar is er geen overgang meer tussen klas 2 en 3. Leerlingen krijgen hierdoor meer tijd hun ontwikkelperspectief uit de brugklas waar te maken, en studievaardigheden te verwerven die nodig zijn voor succes in de bovenbouw en daarna.

In klas 2 en 3 krijgen leerlingen acht keer de kans tijdens een toetsweek aan te tonen dat ze leerstof beheersen. Tevoren biedt de docent hun mogelijkheden om zichzelf te testen en zo te ervaren wat ze al kennen en kunnen. Bijvoorbeeld via oefenopgaven uit het lesboek, een ‘check yourself’ aan het begin of eind van een les, of een diagnostische toets die leerlingen in de les of thuis maken. Feedback en feedforward van de docent en/of medeleerlingen zijn hierbij onmisbaar. Tussen toetsweken in kunnen leerlingen aantonen dat ze vaardigheden beheersen, zoals luistervaardigheid bij een taal of onderzoeksvaardigheden bij natuurkunde. Door te reflecteren gaat een leerling na of leerdoelen behaald zijn.

Onze werkwijze sluit aan bij bevindingen uit de neurowetenschappen. Wil leerstof een plek verwerven in het langetermijngeheugen, dan moet blokken voor een cijfer op het allerlaatst voorkomen worden. Vandaar dat we in klas 2 en 3 geen wekelijkse toetsen afnemen over kleinere hoeveelheden stof. Zo ervaren leerlingen dat last-minute leren weinig succesvol is en dat het een andere aanpak vergt om succesvol te studeren. De mentor besteedt in mentorlessen aandacht aan studieaanpak en -vaardigheden, en begeleidt de leerlingen op dit gebied. Lees verder onder studievaardigheden.

Door deel te nemen aan de workshop ‘Back to School' krijgt u praktische tips over hoe u uw kind succesvol kunt begeleiden bij zijn studie.

Voor leerlingen die extra structuur en ondersteuning nodig hebben bij het leren leren bieden we de ‘Kansstroom’ aan. Leerlingen die hieraan deelnemen, volgen op vier momenten in de week een studie-uur waarin vakdocenten aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en lastige leerstof nog eens uit te leggen. In het eerste halfjaar kunnen leerlingen zich ook inschrijven voor modules waarin eerdere leerstof wordt herhaald of begeleiding bij het leren leren wordt geboden.

Om leerlingen te stimuleren eigenaar te worden van hun eigen leerproces bieden we in klas 3 de mogelijkheid de vakken Engels, Frans, Duits en Natuurkunde eerder af te sluiten. Bij Wiskunde volgen leerlingen in periode 4 een wiskundeprogramma dat al aansluit bij hun profielkeuze.

Die profielkeuze staat centraal in de derde klas. Uw kind kan kiezen voor één van de volgende vier profielen:
C & M Cultuur en maatschappij
E & M Economie en maatschappij
N & G Natuur en gezondheid
N & T Natuur en techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel, een profielkeuzedeel en een vrij deel. Mentoren besteden aandacht aan de profielkeuze tijdens de mentorlessen, uw kind heeft hierover gesprekken met de decaan en een extern begeleidingsbureau, tenzij u besluit af te zien van de vrijwillige ouderbijdrage hiervoor. 

In de tweede klas wijzigt het vakkenpakket. Nieuwe vakken zijn Duits en Natuurkunde en Latijn en Grieks voor de gymnasiumleerlingen. In dit schooljaar volgt uw kind in het kader van ‘Tijd voor talent’ óf het Technasium óf de Cultuurstroom. De keuze hiervoor heeft uw kind aan het einde van de brugklas gemaakt. De lessentabel vindt u hier: HAVO 2VWO 2.

De lessentabel vindt u hier: HAVO 3VWO 3. Ook informatie over de bevordering naar het vierde leerjaar
Copyright Lyceum Schöndeln