Inloggen
Zoeken

Medezeggenschapsraad

Het beleid op school komt tot stand in samenspraak tussen directie en vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeel.

Leerlingen en ouders zijn vertegenwoordigd in de Medezeggenschapsraad (MR), waarin verder gekozen afgevaardigden van het personeel zitten. De MR heeft op een aantal terreinen instemmings- en adviesbevoegdheid. De MR is op zijn beurt weer vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Die overlegt met het College van Bestuur over schooloverstijgende zaken binnen de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit 12 leden, 6 medewerkers van de school, 3 ouders en 3 leerlingen. De raad vergadert ongeveer vier keer per schooljaar, zoals ook in de jaaragenda vermeld staat. Voorzitter is de heer W. van Doorn, secretaris de heer M. Pomp. In het reglement Medezeggenschapsraad is vastgelegd welk onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd. De verslagen van de MR kunnen worden opgevraagd via onderstaand emailadres.

De MR is bereikbaar via mrp@lyceumschondeln.nl.
Copyright Lyceum Schöndeln