Inloggen
Zoeken

Aansprakelijkheid en verzekeringen

Leerlingen mogen het schoolterrein niet verlaten zonder toestemming. Ouders vertrouwen immers de verantwoordelijkheid voor hun kinderen toe aan de school 'tijdens schooltijden', gedefinieerd vanaf vertrek thuis tot aankomst thuis na afloop van de laatste onderwijsactiviteit van die dag.

Als leerlingen deze regel overtreden, gelden inzake de wettelijke aansprakelijkheid de volgende leeftijdscategorieën:

- voor het gedrag van leerlingen tot 14 jaar zijn de ouders aansprakelijk. Gedragingen van kinderen onder 14 jaar kunnen hen niet worden aangerekend als onrechtmatige daad.
- voor het gedrag van leerlingen van 14 tot en met 16 jaar zijn de ouders aansprakelijk, tenzij hun niet kan worden verweten dat zij het gedrag van het kind niet hebben belet; in het laatste geval zijn leerlingen zelf aansprakelijk.
- leerlingen ouder dan 16 jaar zijn zelf aansprakelijk voor hun gedrag.

Een door ouders afgesloten zorgverzekering dekt letsel ook als leerlingen, tegen de regels in, het schoolterrein verlaten en bijvoorbeeld een ongeval krijgen.
  

Aansprakelijkheidsverzekering
Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van € 2.500.000,00 per aanspraak met een eigen risico van € 250,00 per aanspraak voor schade aan zaken. Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van € 25.000,00 per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico € 150,00 per aanspraak. Er wordt van uit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een verzekering afsluiten.

Ongevallenverzekering
Deze verzekering is van kracht voor ongevallen, die de leerlingen overkomen gedurende de tijd, dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.), evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.

Er is derhalve dekking voor de leerlingen, die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, mits zij zich rechtstreeks van school naar huis en vice versa begeven. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten.

Volledigheidshalve zij vermeld, dat schade aan goederen, zoals brillen en fietsen, niet onder de verzekering valt.

Reisverzekering
Voor reizen of activiteiten kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering is:

• extra kosten (verzekerd tegen kostprijs):
a) Kosten van opsporing, redding, repatriëring,
b) In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland.
c) Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd) verblijf wegens ziekte, ongevalsletsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden.
d) Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland.
e) Telecommunicatiekosten ad € 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs a t/m d.

• Reisbagage
€ 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). Voor bepaalde bagage is een maximale vergoeding. Mobiele telefoons 10% van verzekerd bedrag, ICT-apparatuur 50% van verzekerd bedrag, (zonne)brillen en contactlenzen 10% van verzekerd bedrag, en noodaanschaf kleding en toiletartikelen 20% van verzekerd bedrag.
In geval van diefstal, verlies of vermissing van paspoort, identiteitskaart, visum, rijbewijs etc. wordt de kostprijs vergoed.
€ 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis.
€ 2.500,00 medische apparatuur (eigendom of bruikleen)

Aandachtspunten
Uitdrukkelijk zij vermeld, dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen.
Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd.
Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten.
Bij een beroep op de reisverzekering dient in alle gevallen een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden.
Deze reisverzekering biedt secundaire dekking.
Het verzekerd bedrag voor bepaalde bagage is beperkt. Indien u een ruimere dekking wenst, dient u dit via een eigen reisverzekering te regelen.

In geval van schade
De schooladministratie dient zo spoedig mogelijk van een schadegeval in kennis te worden gesteld!
De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota’s naar de verzekeringsadviseur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met mw. E. Smeets, tel. 0475-345708.
Copyright Lyceum Schöndeln